Indicatori de valută pentru o taxă. Bursa de Valori Bucuresti (cont StartradeRO)

indicatori de valută pentru o taxă

Comisioane si taxe

Eng - merger, takeover Abundență — existența unui bun într-o cantitate mare. Eng - abundance. Accept — act prin care trasul unei cambii se angajează în mod expres să plătească suma înscrisului efectului la scadență. Eng - acceptance. Acceptare — act prin care un debitor recunoaște, punând semnătura sa pe un efect de comerț, o datorie față de un creditor sub forma unei sume înscrisă pe titlul respectiv, angajându-se astfel să o plătească.

Eng - acceptance, accepting. Eng - banking acceptance.

Politică monetară

Acciză — taxă de consumație sau vamală suportată de către consumatori. Forma cea mai răspândită a impozitelor indirecte. Se încasează de regulă la mărfurile de larg consum sau unele servicii. Eng - excise tax. Achiziție — act de comerț care are drept urmare luarea în posesie proprietate de către un agent economic-cumpărător a mărfurilor sau a hârtiilor de valoare, în condițiile convenite; dobândire, cumpărare a unui bun.

Eng - acquisition. Acont — sumă de bani reprezentând o parte din prețul mărfurilor sau din tariful serviciilor care urmează să fie livrate, respectiv prestate și pe care cumpărătorul o plătește furnizorului cu anticipație, în momentul încheierii unei operații de vânzare-cumpărare, contractării unei lucrări sau a unui serviciu, conform înțelegerii dintre părți. Eng - down payment. Acoperire monetară — stocul de valori certe rezervă de aur, valute forte, alte active deținut de băncile de emisiune, într-un anumit procent din suma totală a bancnotelor emise, prin care se limitează emisiunea acestora la strictul necesar, prevenind astfel inflația și deprecierea monedei, asigurând garantarea convertibilității și încrederea în bancnotele emise.

Eng - currency cover. Acord — înțelegere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice.

  • Istoria politicii monetare[ modificare modificare sursă ] Evoluția politicii monetare este determinată de evoluția sistemului monetar și de evoluția gândirii economice.
  • Comisioane si taxe tranzactionare actiuni si obligatiuni
  • A început războiul pe cursul valutar. Reacţia BNR, a PSD-ului şi a analiştilor

Eng - agreement. Acord de barter — tranzacție, în care două părți stabilesc să schimbe între ele mărfuri de valori echivalente, conform condițiilor înscrise în contractul de shimb. Reglementarea financiară se face prin contrapartidă de marfă, neefectuându-se transferuri de sume bănești. Eng - barter agreement. Acord de credit sau împrumut — document financiar-bancar care reglementează cuantumul și condițiile primirii și restituirii creditelor între părțile contractante. Eng - credit agreement.

Acreditiv documentar — reprezintă un angajament prin care o bancă emitentă, ordonatoareacționând la cererea și în conformitate cu instrucțiunile clientului său ordonatorul acreditivului, cumpărătorulse obligă să efectueze o plată către o terță persoană beneficiarul acreditivului, vânzătorul sau să plătească ori să accepte, ca urmare a ordinului dat de beneficiarul acreditivului, cambii care au fost trease de către beneficiar, sau să autorizeze o altă bancă să efectueze o plată către beneficiar, să accepte ori să negocieze cambii.

Din punct de vedere indicatori de valută pentru o taxă exportatorului, acreditivul documentar apare ca o promisiune irevocabilă de plată din partea unei bănci, condiționată de prezentarea de către el într-un anumit termen a setului de documente care atestă expedierea mărfii.

Pentru importator cumpărătoracreditivul constă dintr-o dipoziție de plată irevocabilă, în favoarea exportatorului, condiționată de prezentarea de către beneficiar la banca sa, a documentelor.

Este folosit în special în relațiile ecnomice internaționale. Eng - documentary letter of credit. Acreditiv documentar irevocabil — acreditiv care comportă angajamentul ferm al băncii care deschide un astfel de acreditiv, față de beneficiar, acest angajament nu va putea fi modificat sau anulat fără acordul tuturor părților interesate.

Eng - irrevocable letter of credit. Indicatori de valută pentru o taxă documentar revocabil — acreditiv care se poate anula în orice moment, indiferent dacă are sau nu un termen de valabilitate. Banca ce a deschis un acreditiv documentar revocabil poate să-l anuleze sau să-l modifice, fără să fie obligată a-l aviza pe beneficiar. Eng - revocable letter of credit. Acreditiv necomercial — acreditiv în cuprinsul căruia nu este indicatori de valută pentru o taxă un obiect comercial anume.

În practică se întâlnește sub următoarele forme: a Scrisoare de credit simpl[ sau circularăare ca scop punerea necondiționată indicatori de valută pentru o taxă dispoziția beneficiarilor a unor sume de bani de care aceștia au nevoie într-o călătorie sau misiune în țară sau străinătate.

Se eliberează în schimbul unui comision perceput de banca emitentă.

cum să faci bani bine acasă unde să faci bani unde să investești bani

Eng uncommercial letter of credit Activ — 1 sumă ce figurează în creditul unui cont sau al unui libret de economii și reprezintă excedentul creditelor în raport cu debitele; 2 ansamblul bunurilor, mobile și imobile, ale unei societăți.

Eng - assets. Activ financiar — indicator financiar utilizat în sistemul bancar, în care activul este constituit din: bilete de bancă, depozite bancare la vedere și la termen, aur și devize, credite bancare, sume din împrumuturi pe termen lung, obligațiuni și acțiuni, prime de asigurare. Eng - financial assets.

strategie fără dinicator pentru opțiuni binare cum să faci bani în mod legal

Eng - net present value method. Acționar — deținător al unei acțiuni reprezentând o fracțiune din capitalul unei societăți. Eng - shareholder. Acțiune — hârtie de valoare negociabilă la bursă, dovedind participarea deținătorului la capitalul societății pe acțiuni care a emis titlul și pe baza căreia deținătorul primește o parte corespunzătoare din beneficiul acestei societăți sau suportă o parte din pierdere.

Reprezintă o parte din capitalul societății.

Dicționar financiar-bancar

Acționarii nu răspund de pasivul social decât în limita aportului la capital. Eng - share.

cum să faci bani dintr- o mașină bitcoin este vechi

Adjudecare indicatori de valută pentru o taxă câștigarea de către o persoană fizică sau juridică în cadrul unei licitații, ca urmare a oferiri celui mai înalt preț, a unei oferte privind livrarea de utilaje, echipamente și tehnologii, construirea unui obiectiv economic sau social, prestarea unor servicii etc. Atribuirea bunului respectiv, prin câștigarea licitației, se face pe baza unei hotărâri judecătorești. De asemenea, în cazul concesionărilor, închirierilor sau locațiilor de gestiune, transferul drepturilor de folosință se face prin adjudecare.

Eng - adjudication. Adunarea generală anuală a acționarilor — adunare anuală a acționarilor pentru aprecierea totalurilor activității anuale a societății, adoptarea direcțiilor principale ale politicii ei pentru anul următor, aprobarea conturilor și stabilirea destinației rezultatelor activității, alegerea organelor de administrare. Eng - anual indicatori de valută pentru o taxă of shareholders. Agent — persoana fizică sau juridică care execută anumite operații în numele și din însărcinarea altor persoane în activitatea de la bursele de mărfuri și de valori.

Eng - broker. Agent economic — indivizi, grupuri de indivizi sau organisme care constituie din punctul de vedere al fluxurilor economice centre de decizie și de acțiune elementare. Eng - economic unit. Agenție — filială sau sucursală înființată de către o societate comercială într-o țară în care are interese de afaceri.

Eng - agency. Agio — noțiune utilizată în limbajul de bursă, care arată că valoarea nominală a unui titlu de credit este mai mică decât cursul pieței valoarea reală.

  • Cele enumerate mai sus sunt cele mai cunoscute din industrie.
  • Politică monetară - Wikipedia
  • Dicționar financiar-bancar – Banca mea

Eng - agio, premium. Amanet — gaj, contract prin care un debitor predă creditorului sau posesiunea unui bun ca garanție a restituirii altui bun sau a unei sume împrumutate.

În temeiul acestui contract, creditorul are dreptul să rețină bunul în posesia sa până la plata datoriei iar în caz de neplată, să se despăgubească cu preferinșă față de ceilalți creditori din prețul rezultat prin valorificarea acestui bun.

Eng - pawn. Anatocism — operație prin care se capitalizează dobânda unei sume date cu împrumut, respectiv, dobândă la dobândă. Andosant — beneficiarul unui gir, cei care beneficiază de transferul de proprietate al unui titlu și drepturile aferente pe calea andorsării.

Eng - endorsee. Andosare — operație prin care se efectuează transferul dreptului unor persoane fizice sau juridice de încasare a unui efect comercial cambie, bilet la ordin, dovadă de depozitare, conosament prin înscrierea pe versoul acestuia a mențiunii: "Plătiți băncii, întreprinderii sau persoanei X, la ordinul acesteia", după care urmează semnătura celui în drept.

Eng - endorsement. Angajament — act care generează o obligație în raport cu terții. La plural: suma obligațiilor contractate și deocamdată neexecutate. Eng - liability. Anuitate — sumă constantă vărsată în fiecare an ca plată pentru dobânzi la o datorie și a unei părți a amortizării sale.

Anuitatea rămânând invariabilă, cu excepția cazurilor în care se modifică rata dobânzii, partea dobânzii descrește treptat și partea amortizării crește. Eng - annuity. Aport — contribuție la crearea sau dezvoltarea mijloacelor de acțiune ale unei societăți, care dă dreptul la o participare la capitalul sau la beneficiul acesteia. Eng - contribution. Apreciere — creștere în valoare, indicatori de valută pentru o taxă exemplu a unui titlu de valoare la bursa de valori sau a unei valute față de alte valute pe piața valutară.

Eng - appreciation. Aranjament — înțelegere, acord încheiat între două sau mai multe state cu privire la diferite probleme economice, sociale, financiare etc. Aranjament bancar - convenție între indicatori de valută pentru o taxă, prin care se stabilește modul de acordare, de utilizare și de rambursare a creditelor sau cu privire la efectuarea anumitor operații bancare.

Arbitraj valutar — tranzacție bancară de vânzare-cumpărare, de cele mai multe ori simultană, de valută, în scopul realizării unui câștig din: diferența de curs a aceleiași valute înregistrată concomitent pe două piețe diferite arbitraj valtar simplu ; diferența dintre cursurile acelorași valute, pe aceeași piață.

Aceste operații se efectuează prin mijloace de comunicare rapidă, pentru acționare rapidă. Eng - currency arbitrage. Arierate — datorii bănești, inclusiv dobânda aferentă, neplătite la timp de către persoana care a efctuat împrumutul.

Eng - arrears. Asigurare de credit — garanție pe care și-o asigură un creditor contra riscului de insolvabilitate a debitorilor săi. Eng - credit insurance. Asociat — participant la capitalul unei întreprinderi. Eng - partner Autofinanțare — limitarea întreprinderilor și colectivităților publice la resursele financiare proprii acumulate în acest scop, implicit renunțarea la resursele externe împrumuturi, credite, majorări de capital.

Autofinanțarea poate fi și parțială, în acest caz ea acoperind diferența dintre cheltuielile totale din cursul anului și finanțarea externă de care întreprinderea sau o altă entitate a declarat că a beneficiat în vederea acestor cheltuieli. Eng - self-financing. Autogestiune — formă de organizare și funcționarea firmei în care gestiunea este asigurată de întregul colectiv de muncă, adică de cei care pun compendiu de opțiuni de strategii în valoare ema parabolc pentru opțiuni binare de producție.

Eng - self-supporting running Aval — act rpin care o terță persoană, distinctă de tras, de trăgător și de giranți, garantează plata la scadență a unui efect de comerț. Eng - bill guarantee. Avalist — persoană distinctă de tras, de trăgător și de giranți, care garantează plata la scadență a unui efect de comerț.

Eng - guarantor. Avere — indicatori de valută pentru o taxă bunurilor mobile și imobile, corporale și necorporale, a sumelor de bani etc. Averea poate fi sau nu producătoare de venit.

Eng - property. Aviz de confirmare — aviz expediat titularului unui cont sau unuui depozit de titluri care îl va returna semnat băncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras. Dacă avizul de confirmare nu este returnat băncii în termenul convenit, aceasta reprezintă o recunoaștere tacită a exctității sale.

Eng - reconciliation statement.

Aviz de credit — document indicând că în creditul unui cont a fost făcută o înregistrare. Eng - credit advice. Aviz de debit — document indicând că în debitul unui cont a fost făcută o înregistrare.

Eng - debit advice. Garant — persoană sau instituție care garantează cu averea sa pentru cineva sau ceva. Gaj — bunuri care aparțin unui debitor și care sunt depuse de el în mâinile creditorului său pentru a garanta plata datoriei. Eng - pledge. Garanție — mijloc legal prin care se asigură executarea unei obligații prin afectarea unor valori materiale ale opțiuni binare fapte interesante care să apere creditorul contra insolvabilității acestuia.

Indicatori de valută pentru o taxă - guarantee. Garanție asiguratorie — garanția solicitată de bănci împrumutaților în vederea asigurării recuperării creditelor, precum și în situația în care aceștia nu-și execută obligațiile contractuale de rambursare a ratelor scadente, a dobânzilor și a celorlalte obligații prevăzute în contract, din motive care nu au putut fi prevăzute la acordarea creditului sau pentru crearea unui privilegiu pentru alți creditori.

Eng - underwriter's guarantee. Garanție bancară — indicatori de valută pentru o taxă angajament irevocabil prin care o bancă, denumită garant, își asumă în cazul în care o anumită persoană fizică sau juridică denumită debitor principal nu va plăti la un anumit termen o sumă determinată și indicată în garanție, să plătească ea însăși suma neachitată în favoarea unei alte persoane fizice sau juridice denumită beneficiar.

Eng - bank guarantee. Gir — operația de transfer a unui titlu de credit, bilet la ordin, cambie, cec, trată, conosament, pe baza înscrierii pe verso-ul acestuia a dorinței actualului titular de a-l transmite și remite altei persoane, numită girator.

Girant — persoană desemnată, cu acordul său, de către trăgătorul unei cambii sau de către andosant, sau de către avalistcare acceptă să onoreze, eventual, datoria la scadență. Eng - endorser. Girator — persoană căreia i se transmite un titlu de credit de către girant, prin gir și care devine beneficiarul acestuia.

Plasament — operațiune pe care o efectuează deținătorii de capitaluri pe care le afectează unor activități străine de activitatea lor profesională sau de competența lor, în speranța de a obține din aceasta un profit Pachet de acțiuni — expresie prin care se desemnează numărul total al acțiunilor deținute de un acționar din capitalul unei societăți pe acțiuni.

În funcție de mărimea acestui pachet, acționarul respecttiv are sau nu controlul efectiv al acelei societăți comerciale.

Citițiși