Metodologie pentru calcularea opțiunilor. METODOLOGIE (A) 21/09/ - Portal Legislativ

Raport special: Noile opțiuni pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare rurală

B: Tabelul menționează numai documentele justificative care sunt vizate de utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri. Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentelor furnizate de statele membre. Caseta 3 prezintă un exemplu în acest sens. Caseta 3 Aplicarea unei rate forfetare pentru contribuțiile sociale în Suedia Consiliul pentru Agricultură al Suediei, în cooperare cu Consiliul pentru Fondul Social European din Suedia profitabil tc pentru opțiuni binare cu Agenția pentru Creștere Economică și Regională din Suedia, a fixat o rată comună pentru contribuțiile sociale.

În Suedia, majoritatea proiectelor includ salarii și, prin urmare, și contribuții sociale. Aceste costuri variază în funcție de tipul de contract și de vârstă; ele pot implica mai multe facturi emise de multiple organizații și necesită, de regulă, calcule complexe. În trecut, un număr mare de beneficiari de mici dimensiuni nu solicitau rambursarea acestor contribuții, deoarece demersul era considerat a fi prea complicat.

Această imagine arată documentele care erau depuse de un beneficiar pentru o singură cerere de plată în perioadacând contribuțiile sociale nu se rambursau pe baza unei metodologie pentru calcularea opțiunilor forfetare. Aceasta presupune eforturi suplimentare, care nu sunt necesare atunci când finanțările nerambursabile sunt plătite pe baza costurilor suportate.

Pentru a determina dacă timpul sau costurile necesare pentru elaborarea metodologiei și efectuarea calculelor sunt proporționale cu economiile de timp care pot fi obținute în cursul întregii perioade, Curtea a realizat interviuri cu autoritățile din statele membre vizitate și a examinat documentația acestora referitoare la metodologie și la calcule. Caseta 4 prezintă un exemplu al volumului de muncă implicat în elaborarea metodologiei.

plicuri pentru opțiuni binare

Caseta 4 Autoritatea de management din Insulele Canare și-a elaborat propria metodologie pe plan intern Autoritatea de management din Insulele Canare a stabilit costuri unitare pentru opt categorii de investiții în exploatații agricole irigații, adaptarea exploatațiilor, material vegetal, clădiri ale exploatației agricole, infrastructură generală, sere și alte infrastructuri, utilaje agricole și dotări generale.

Fiecare dintre aceste categorii cuprinde mai multe subcategorii până la 49 per categorie, în total ; autoritățile din Insulele Canare au calculat un cost unitar pentru fiecare astfel de subcategorie. Documentul care descrie metodologia are de pagini și conține trimiteri la alte documente disponibile doar în format electronic.

Explicația cea mai frecventă invoca gama extrem de variată a proiectelor și a beneficiarilor pentru care se acorda sprijin. Șase 14 dintre cele 20 de autorități în cauză au menționat sarcina administrativă și consumul de timp care era necesar metodologie pentru calcularea opțiunilor procesul de elaborare a unor metodologii. În pofida volumului de muncă în plus sau a costurilor suplimentare pe care le presupune dezvoltarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, autoritățile de management din statele membre vizitate au considerat că merita să se investească în elaborarea metodologiei pentru aceste opțiuni, având în vedere beneficiile scontate în materie de simplificare și de economie de timp la nivelul administrației și la nivel de beneficiar în timpul implementării.

Dacă aceste opțiuni sunt gata de utilizare pentru autoritățile statelor membre fără ca acestea să trebuiască să elaboreze metodologii sau calcule, ele sunt denumite opțiuni standard. A se vedea caseta 5 pentru exemple de opțiuni standard care sunt disponibile în prezent pentru sprijinul pentru dezvoltare rurală Costurile cu personalul: autoritățile statelor membre pot să calculeze remunerația pe oră prin împărțirea celor mai recente costuri brute documentate pentru un an în legătură cu angajarea de personal la 1  de ore.

opțiuni recenzii 2021

Acest sistem prezintă avantaje deosebite pentru autoritățile statelor membre, deoarece acestea nu trebuie să elaboreze nicio metodologie, dar pot profita de beneficiile unor proceduri simplificate de metodologie pentru calcularea opțiunilor a finanțării și de plată. Curtea a analizat schimbările care intervin în aceste controale atunci când plățile se efectuează cu ajutorul opțiunilor simplificate în materie de costuri, prin examinarea legislației aplicabile 16a procedurilor instituite de statele membre și a verificărilor efectuate atât în cazul proiectelor pentru care s-a apelat la aceste opțiuni pentru efectuarea plăților, cât și în cazul proiectelor pentru care nu s-au utilizat astfel de opțiuni.

Tabelul 2 oferă exemple în acest sens. B: Tabelul menționează numai controalele administrative care sunt implicate de utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri. Sursa: Curtea de Conturi Europeană. În cazul în care plățile se bazează pe opțiuni simplificate în materie de costuri, agențiile de plăți economisesc timp în etapa cererii de plată, grație faptului că nu trebuie să verifice facturi sau dovezi de plată.

Astfel, agenția compară operațiunea încheiată cu operațiunea pentru care a fost acordat sprijin și efectuează, de regulă, o vizită pentru a verifica dacă operațiunea a fost efectiv finalizată Recurgerea la opțiuni simplificate în materie de costuri nu modifică în niciun fel aceste verificări. Statele membre au posibilitatea de a decide ele însele modul în care desfășoară această verificare. Numeroase state recurg la efectuarea de vizite la beneficiari pentru a verifica cantitățile și pentru a se asigura că operațiunea finalizată este conformă cu decizia de acordare a sprijinului.

În cazul operațiunilor care nu sunt vizitate, statele membre trebuie să găsească alte metodologie pentru calcularea opțiunilor pentru verificarea cantităților implicate și a realității operațiunii. De exemplu, agenția de plăți din Insulele Canare apelează la registre ale vehiculelor agricole pentru a verifica cui aparțin acestea, iar Danemarca utilizează imagini prin satelit pentru a verifica existența instalațiilor de stocare a gunoiului de grajd.

Toate cele șase programe metodologie pentru calcularea opțiunilor dezvoltare rurală selectate 19 în vederea efectuării vizitelor de audit utilizează rate forfetare pentru costurile indirecte, iar autoritățile statelor membre au menționat această metodă ca un bun exemplu de simplificare.

roboți de tranzacționare care creează roboți de tranzacționare

Caseta 6 prezintă un exemplu în acest sens. Caseta 6 Exemplu de documentație pentru costurile indirecte În Flandra, Curtea a comparat cereri de plată, inclusiv documentele justificative anexate acestora, atât din perioada dinainte, cât și din perioada de după introducerea ratelor forfetare. În strategii de piață forex primei categorii de cereri, Curtea a identificat un exemplu de element de cost, în valoare de 12 euro, pentru care se furnizaseră nouă documente justificative.

Atunci când se utilizează rate forfetare, beneficiarii nu au obligația de a prezenta astfel de documente și autoritățile statelor membre nu au obligația de a le verifica.

În perioada precedentă, verificarea fiecărei facturi în timpul controalelor privind costurile indirecte necesita cel puțin 10 minute. În cazul în care un beneficiar solicita rambursarea costurilor cu chiriile pentru o perioadă de un an, administratorul trebuia să verifice 12 facturi și dovezi de plată, lucru care lua aproximativ de minute.

Cu toate acestea, investițiile care trebuie realizate în prealabil de autoritatea de management pentru a elabora o metodologie referitoare la aceste opțiuni trebuie metodologie pentru calcularea opțiunilor fie proporționale cu economiile de timp pe care aplicarea opțiunilor este preconizată să le genereze pentru autorități și pentru beneficiari.

Acesta este unul dintre motivele care explică gradul redus al adoptării opțiunilor simplificate în materie de costuri în cadrul politicii de dezvoltare rurală, așa cum se arată mai jos la punctele 48 - 50 și 55 - O bună utilizare a opțiunilor simplificate în materie de costuri poate contribui la ținerea sub control a costurilor pentru proiectele de dezvoltare rurală 29 În cazul proiectelor finanțate pe baza rambursării costurilor suportate, autoritățile naționale au obligația de a verifica, în etapa aprobării, dacă sunt rezonabile costurile preconizate.

Diverse rapoarte întocmite atât de DG AGRI, cât și de Curte au evidențiat deficiențe la nivelul acestor verificări a se vedea caseta 7. Caseta 7 Caracterul rezonabil al costurilor în cazul în care plata finanțărilor nerambursabile se face pe baza costurilor suportate În cazul proiectelor pentru care sprijinul se acordă pe baza rambursării costurilor suportate și plătite, autoritățile naționale verifică, de regulă, dacă sunt rezonabile costurile declarate pentru proiect: a prin examinarea ofertelor prezentate de către solicitant împreună cu cererea de finanțare sau b prin compararea acestora cu prețuri de referință În trecut, Curtea a pus deja sub semnul întrebării 22 dacă Comisia și autoritățile statelor membre utilizează modalitățile cele mai eficace pentru a menține sub control costurile aferente finanțărilor acordate pentru dezvoltarea rurală.

O utilizare eficace a acestor opțiuni poate ține sub control costurile proiectelor de dezvoltare rurală. Pentru a se reuși acest lucru, este necesar ca opțiunile simplificate în materie de costuri metodologie pentru calcularea opțiunilor fie stabilite la nivelul adecvat, pe baza unei metodologii solide, să fie revizuite periodic și să fie actualizate atunci când este necesar. Existența unor erori la nivelul calculelor ar însemna că toate proiectele care utilizează ratele respective sunt afectate de aceeași eroare.

Curtea a identificat exemple pozitive de metodologie și de calcule, … 31 Curtea a procedat la examinarea metodologiilor elaborate de statele membre vizitate. S-a observat că metodologie pentru calcularea opțiunilor măsurilor metodologie pentru calcularea opțiunilor prin Metodologie pentru calcularea opțiunilor în perioada sunt similare cu cele sprijinite în perioada Prin urmare, multe state membre au acces la date istorice privind costurile efectiv suportate și plătite pentru operațiuni desfășurate în perioada anterioară.

În caseta 8 este prezentat un exemplu de costuri unitare fixate pe baza datelor istorice. Caseta 8 Metodologie bazată pe date istorice în Danemarca Anumite zone prezintă o importanță deosebită pentru biodiversitate.

Cadrul de referințăRegulamentul UE nr. Regulamentul respectiv constituie un nou cadru pentru fondurile structurale și de investiții, incluzând Fondul de Coeziune. În mod particular, conform art. Actele relevante sunt Regulamentul delegat UE nr.

În Danemarca, fermierii primesc sprijin, pe baza unor costuri unitare, pentru a îngrădi astfel de zone pentru pășunat. Autoritățile daneze au utilizat date provenind din proiecte anterioare pentru a defini aceste costuri unitare.

Metodologie pentru admitere 2020

Calculul acestora se bazează pe ofertele cu cel mai mic preț care au fost depuse împreună cu 82 de cereri de finanțare din perioada Autoritățile au defalcat ofertele depuse pentru respectivele cereri de finanțare în oferte pentru garduri metodologie pentru calcularea opțiunilor fire 52 de oferte valery andryashin opțiuni binare torrent oferte pentru garduri cu fire 30 de oferte și au calculat costurile unitare făcând o medie a acestor oferte.

Dacă, pentru un anumit tip de cheltuieli, erau disponibile mai puțin de 20 de oferte de bună calitate, autoritățile procedau la un studiu de piață. Ele au analizat, de asemenea, distribuția datelor pentru a garanta tratamentul echitabil al beneficiarilor și au ajuns metodologie pentru calcularea opțiunilor concluzia că variațiile la nivelul costurilor între diferite regiuni și pentru diferitele materiale utilizate nu erau suficient de mari pentru a justifica diversificarea pe această bază a opțiunilor simplificate în materie de costuri.

Autoritățile daneze intenționează să evalueze necesitatea de a-și actualiza calculul pentru opțiunile simplificate în materie de costuri înainte de fiecare rundă anuală de depunere a cererilor de finanțare și analizează posibilitatea de a ajusta aceste opțiuni în funcție de un indice al prețurilor.

Motivul este acela că, atunci când agențiile de plăți trec la efectuarea plăților pe baza opțiunilor simplificate în materie de costuri, ele încetează să colecteze informații privind costurile reale. Prin urmare, este posibil ca agențiile să nu aibă la dispoziție date relevante pentru a-și actualiza calculele.

Desenele vor fi realizate în grafit, cu lumini și umbre, cu sugerarea materialelor, texturilor și a elementelor de ambianță. Formă, Spațiu, Arhitectură 5 planșe Reprezentări de obiecte sau ansambluri de arhitectură semnificative: 1 a.

Din această cauză, autoritățile din Saxonia Germania au apelat la consultanți pentru a elabora noi metodologii bazate pe date ale unor experți externi pentru a-și actualiza opțiunile simplificate în materie de costuri atunci când nu mai sunt disponibile date istorice.

Auditorii trebuie să aibă acces la datele care stau la baza calculului opțiunilor simplificate în materie de costuri atât timp cât acestea sunt în uz Curtea a selectat anumite elemente individuale ale calculelor și le-a urmărit până la sursa datelor pentru a le determina caracterul verificabil.

În alte cazuri, Curtea a identificat însă probleme în ceea metodologie pentru calcularea opțiunilor privește caracterul verificabil al unora dintre metodologiile elaborate pentru costuri unitare.

Auditorii DG AGRI au ajuns la constatări similare privind caracterul verificabil în metodologie pentru calcularea opțiunilor pentru calcularea opțiunilor a două 25 dintre cele șase audituri pe care le-au efectuat până în prezent cu privire la opțiunile simplificate în materie de costuri. În Suedia, autoritatea de management nu avea acces la datele care stăteau la baza unora dintre calcule, bazându-se în schimb pe evaluări independente.

În Danemarca, modul în care era structurată externalizarea implica trei niveluri de consultanți și complica procesul de verificare, așa cum se explică în caseta 9. Caseta 9 Implicarea a numeroși consultanți poate complica verificarea Autoritățile daneze au externalizat elaborarea opțiunilor simplificate în materie de costuri unui consultant A. Pentru construcțiile utilizate pentru adăpostirea animalelor, nu erau disponibile niciun fel de date istorice.

Consultantul A a angajat un subcontractant consultantul B pentru stabilirea costurilor unitare; acesta, la rândul său, a obținut date solicitându-le de la un consultant C. În plus, un organism independent a examinat calculele pe baza expertizei sale și a propriilor surse de date. Figura de mai jos oferă o imagine de ansamblu a părților implicate în elaborarea costurilor unitare aplicabile în cazul adăposturilor pentru animale în Danemarca. În jur de o treime din datele subiacente nu erau disponibile la momentul efectuării auditului Curții.

Autoritățile daneze au informat Curtea că ar fi necesară semnarea unui nou contract cu al treilea nivel de consultanți consultantul C pentru a se obține datele subiacente care vin în sprijinul estimărilor. Externalizarea și utilizarea unor date provenind de la o ierarhie de consultanți au complicat procesul de verificare a calculelor și l-au transformat într-un demers care consumă mult timp.

Autoritățile daneze forex money exchange jyvaskyla fi putut evita acest lucru dacă ar fi solicitat datele subiacente de la consultantul A, cu care au semnat un contract, sau dacă ar fi stipulat în contract faptul că aceste calcule trebuiau să fie verificabile.

parametrii opțiunilor

Curtea a decis să verifice acest aspect prin examinarea metodologiei utilizate în statele membre vizitate pentru anumite opțiuni simplificate în materie de costuri selectate.

De asemenea, Curtea a testat calculele, urmărind anumite elemente dintr-un eșantion până la sursa datelor a se vedea, de asemenea, punctele 33 - În cele mai multe cazuri, Curtea a constatat că metodologia și calculele erau temeinice.

Metodologia utilizată în Insulele Canare pentru costuri unitare și sume forfetare prevede că trei oferte sau facturi sunt obține bitcoin fără investiții pentru a se stabili o opțiune simplificată în materie de costuri.

Volumul de date utilizate în calculele efective variază, dar au existat mai multe cazuri în care autoritățile nu au putut să justifice motivul pentru care au fost selectate datele specifice utilizate și modul în care au fost acestea alese.

Caseta 10 prezintă un exemplu în acest sens. Caseta 10 Autoritățile statelor membre nu erau întotdeauna în măsură să explice selecția datelor utilizate pentru calculele opțiunilor simplificate în materie de costuri Pentru calculul costurilor unitare referitoare la sere, autoritățile din Insulele Canare au utilizat 12 documente-sursă facturi și ofertedintre care numai patru erau reprezentate de facturi provenind din proiecte anterioare.

Autoritățile nu au fost în măsură să comunice Curții numărul total al facturilor disponibile din perioada De asemenea, ele nu metodologie pentru calcularea opțiunilor putut să explice cum și de ce au selectat cele 12 documente-sursă utilizate la calcul.

Pentru a stabili suma forfetară pentru organizarea de evenimente de o zi, autoritățile au calculat media unor oferte primite de la trei hoteluri, dintre care două aparțin aceluiași grup hotelier. Autoritățile din Insulele Canare nu au putut explica cum sau de ce au fost selectate cele trei hoteluri în cauză. În plus, ofertele utilizate pentru calcule includeau TVA, care nu este eligibil pentru a fi rambursat de sprijinul pentru dezvoltare rurală Un exemplu în acest sens este prezentat în caseta 11care ilustrează, de asemenea, faptul că utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri nu aduce întotdeauna o valoare adăugată în comparație cu alternativa de rambursare a costurilor suportate.

Caseta 11 Sumă forfetară calculată pe baza semnale de tranzacționare a site- urilor web oferte care nu erau comparabile, metodă care nu a permis realizarea niciunor economii În Insulele Canare, grupurile de acțiune locală care participă la cel puțin două târguri pot beneficia de sprijin plătit sub forma unei sume forfetare, care acoperă tariful de participare.

Autoritățile din această regiune au calculat suma forfetară ca fiind costul mediu a cinci evenimente înmulțit cu doi. Cele cinci evenimente sunt legate de agricultură și creșterea animalelor, artizanat și restaurare. Beneficiarii primesc plata unei sume forfetare dacă vizitează oricare două dintre aceste evenimente. În cazul în care metodologie pentru calcularea opțiunilor activități ar fi fost rambursate pe baza costurilor suportate, beneficiarul ar fi trebuit probabil să prezinte, pentru justificarea costurilor, două facturi și dovezile de plată aferente.

Și în cazul plății sprijinului sub forma unei sume forfetare, acesta ar fi trebuit probabil să prezinte o factură sau un certificat de prezență care să ateste participarea sa la două târguri.

În acest caz, opțiunea de a utiliza o sumă forfetară nu a redus semnificativ volumul documentelor pe care trebuia să le prezinte beneficiarul sau numărul controalelor pe care trebuia metodologie pentru calcularea opțiunilor le efectueze agenția de plăți. Această modalitate nu a contribuit nici la menținerea sub control a costurilor proiectelor, așa cum o demonstrează diferențele dintre oferte. Eliminarea cerinței de certificare independentă aduce noi provocări 39 Un control independent este important pentru a se asigura că opțiunile simplificate în materie de costuri metodologie pentru calcularea opțiunilor bazează pe metodologii juste, echitabile și verificabile.

Controale independente cu privire la concepția de la baza unei opțiuni simplificate în materie de costuri se pot efectua înainte de implementare ex ante ori în cursul metodologie pentru calcularea opțiunilor de implementare sau ulterior acesteia ex post.

Curtea a încercat să obțină o imagine de ansamblu a controalelor efectuate cu privire la metodologia pentru opțiunile simplificate în materie de costuri și a constatat că, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, intervenise recent o modificare a normelor. metodologie pentru calcularea opțiunilor

Aceasta constituia singura măsură de control ex ante independent. În urma unor modificări recente aduse legislației 29măsurile de investiții nu mai trebuie să facă obiectul acestor declarații. În consecință, începând cunu vor mai exista controale independente obligatorii cu privire la metodologiile și calculele aferente opțiunilor simplificate în materie de costuri.

Cu toate acestea, autoritățile de management vor avea în continuare posibilitatea de a recurge la un organism independent pentru a stabili sau a examina metodologia și calculele.

ce este opțiunea salarială

Comisia nu examinează metodologia și calculele atunci când aprobă programele semnale pe opțiuni binare la sfârșitul zilei dezvoltare rurală, ci numai în cadrul unor audituri selectate, … 41 Comisia examinează și aprobă programele de dezvoltare rurală Validarea calculelor pentru opțiunile simplificate în materie de costuri ce este interesul deschis pentru opțiuni face parte din procesul de aprobare a programelor de dezvoltare rurală.

Auditorii Comisiei nu procedează la examinarea metodologiilor și a calculelor decât dacă selectează cheltuieli pentru care s-au utilizat opțiuni simplificate în materie de costuri. Încea mai mare parte a cheltuielilor metodologie pentru calcularea opțiunilor au fost acoperite de audituri erau încă legate de măsuri din perioada și au fost plătite deci pe baza costurilor suportate.

Mai multe state membre 32 și-au exprimat îngrijorarea cu privire la eventualele corecții financiare, percepându-le ca pe un obstacol în calea utilizării opțiunilor simplificate în materie de costuri. Ca și în cazul altor corecții financiare impuse de către auditorii Comisiei, impactul acestora este limitat la cheltuielile efectuate în ultimele 24 de luni Figura 4 Responsabilitățile la nivelul statelor membre în ceea ce privește opțiunile simplificate în materie de costuri Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Regulamentului nr.

opțiuni binare strategii 1 oră

Orientările Comisiei 37 pentru organismele de certificare nu menționează opțiunile simplificate în materie de costuri Metodologie pentru calcularea opțiunilor identificate de Curte în legătură cu calculele demonstrează că este necesar un control independent.

Noile opțiuni simplificate în materie de costuri acopereau o mică parte din totalul cheltuielilor pentru dezvoltare rurală 48 La momentul auditului Curții, Comisia nu dispunea de o imagine de ansamblu a proporției din cheltuieli care era acoperită de opțiuni simplificate în materie de costuri. Curtea a selectat acele programe de dezvoltare rurală care păreau să prezinte gradul cel mai ridicat de utilizare a opțiunilor simplificate în materie de costuri 39dar nu a identificat totuși niciun exemplu de măsură pusă în aplicare exclusiv prin astfel de opțiuni.

În urma examinării sale documentare a 20 de programe de dezvoltare rurală, Curtea a constatat că utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri se limita la anumite tipuri de proiecte sau de cheltuieli. A se vedea figura 5 pentru un exemplu în acest sens. Figura 5 Opțiunile simplificate în materie de costuri utilizate doar pentru anumite tipuri de proiecte în Languedoc-Roussillon Investește cripta la dobândă Curtea de Conturi Europeană, pe baza programului de metodologie pentru calcularea opțiunilor rurală al regiunii Languedoc-Roussillon.

Întocmirea bugetelor în cadrul unui program de dezvoltare rurală se oprește cu detalierea la nivelul măsurilor, iar monitorizarea plăților de către statele membre se limitează, în general, la nivelul proiectului adică nu se efectuează pentru fiecare tip de cheltuieli. Cu toate acestea, pentru a demonstra impactul pe care îl au opțiunile simplificate în materie de costuri în cazul unui anumit program de dezvoltare rurală Regiunea Valonăîn care există două măsuri care recurg la astfel de opțiuni, figura 6 prezintă proporția din bugetul acestor două măsuri care corespunde opțiunilor simplificate în materie de costuri.

Figura 6 Plăți preconizate a se efectua prin intermediul opțiunilor simplificate în materie de costuri în Regiunea Valonă Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentației Comisiei. Cele mai frecvent utilizate opțiuni simplificate în materie de costuri sunt cele standard a se vedea punctul 19 ; cea mai mare parte din cele 20 de programe utilizează rate forfetare pentru costurile indirecte.

Figura 7 ilustrează modul în care sunt utilizate, de regulă, diferitele tipuri de opțiuni simplificate în materie de costuri. Figura 7 Modul în care sunt utilizate, de regulă, opțiunile simplificate în materie de costuri Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza examinării documentare a 20 de programe de dezvoltare rurală.

În cazul proiectelor complete, costurile unitare sunt utilizate, în principal, pentru investiții în active corporale Figura 8 indică tipurile de opțiuni simplificate în materie de costuri utilizate în cele șase programe de dezvoltare rurală selectate în vederea efectuării de vizite de audit.

Figura 8 Opțiunile cele mai utilizate în programele de dezvoltare rurală selectate sunt costurile unitare și ratele forfetare, în timp ce sumele forfetare sunt rareori utilizate N.

B: Metodologie pentru calcularea opțiunilor simplificate în materie de costuri sunt folosite doar pentru anumite tipuri de proiecte sau pentru anumite categorii de costuri, niciodată pentru o măsură completă.

Citițiși