Se exercită doar opțiuni, Exercise (options)

DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ. EXERCITAREA DREPTULUI DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ « Drept MD

Despre frica partea I -Fragmente din conferinta \

These are exercised about all mental and moral truths. Acestea sunt exercitate în legătură cu toate adevărurile mentale și morale. The State's ownership rights in MFB are exercised by the competent minister.

Traducere "are exercised" în română

Drepturile de proprietate ale statului asupra MFB sunt exercitate de ministrul de resort. When powers referred to in this paragraph are exercised, the competent national authority shall be informed promptly. Atunci când se exercită competențele menționate în prezentul alineat, autoritatea națională competentă este informată cu promptitudine. Targeted persons' rights are exercised by sending a written request, signed and dated, at the headquarters of Intell Psy Group contact Drepturile persoanelor vizate se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, semnate si datate la sediul Intell Psy Group contact Legislative powers are exercised by a member elective unicameral Parliament.

se exercită doar opțiuni

Puterea legislativă este exercitată de un parlament unicameral cu de membri. The functions of the Secretary-General, in case of absence or impediment, are exercised by a Director designated by the Bureau.

se exercită doar opțiuni

În cazul în care secretarul general este absent sau se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, funcția acestuia este exercitată de către un director desemnat de Birou. When these share options are exercised, the writer delivers shares to the option holder.

Atunci când aceste opțiuni pe acțiuni sunt exercitateemitentul livrează acțiunile deținătorului de opțiuni.

Stingerea dreptului de opţiune succesorală

Appropriate measures should also be taken to ensure that the functions of traffic management and maintenance planning are exercised in an impartial manner to avoid any distortion of competition. Ar trebui să fie adoptate, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru a se asigura faptul că funcțiile de gestionare a traficului și de planificare a întreținerii sunt exercitate în mod imparțial, astfel încât să se evite orice denaturare a concurenței.

In most cases, these functions se exercită doar opțiuni exercised se exercită doar opțiuni a member of the government, generally the State Minister of Planning or Finance.

În majoritatea cazurilor, aceste funcții sunt exercitate de către un membru al guvernului, în general ministrul de stat al planificării sau finanțelor. We therefore need a radical change to the framework within which economic se exercită doar opțiuni social policy are exercised, so that they revolve around full employment and stronger social rights. Prin urmare, avem nevoie de o modificare radicală a cadrului în care sunt exercitate politica economică şi socială, astfel încât acestea să se concentreze pe ocuparea completă a forţei de muncă şi pe drepturile sociale.

The se exercită doar opțiuni of dangerous goods carried out by commercial contractors working for the armed forces should, however, fall within the scope of this Se exercită doar opțiuni unless their contractual duties are exercised under the direct and physical responsibility or supervision of the armed forces.

 • Exercise (options) - Wikipedia
 • Opțiunea turbo sau opțiunea binară
 • Băncile pentru opțiunile binare
 • DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ. EXERCITAREA DREPTULUI DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ « Drept MD
 • Ce sunt contractele Options? | ProfitPoint
 • Styles[ edit ] The option style, as specified in the contract, determines when, how, and under what circumstances, the option holder may exercise it.

Transportul de mărfuri periculoase efectuat de furnizori comerciali care lucrează pentru forţele armate ar trebui, totuşi, să intre sub incidenţa prezentei directive, exceptând cazul în care îndatoririle contractuale ale acestora sunt exercitate sub responsabilitatea sau supravegherea directă şi fizică a forţelor armate.

Both options are exercised once the EIG comes under the tonnage tax system for a more detailed description, see Section 2.

se exercită doar opțiuni

Ambele opțiuni se exercită după trecerea Se exercită doar opțiuni la sistemul de impozitare pe tonaj pentru o descriere mai detaliată, a se vedea secțiunea 2. The signing and provisional application of the Protocol therefore does not entail the exercise of powers under the various sectoral policies pursued by the programmes, which are exercised when establishing the programmes. Prin urmare, semnarea și aplicarea provizorie a protocolului nu duce la exercitarea, în cadrul diferitelor politici sectoriale urmărite de programe, a competențelor care sunt exercitate la instituirea programelor.

The rights attaching to the status of "committee responsible" are exercised by the lead committee.

Ce sunt contractele Options?

Drepturile care decurg din statutul de "comisie competentă" se exercită de către comisia principală. O guvernare în care executivul, ca și celelalte ramuri ale legislativului, sunt exercitate de cetățeni aleși periodic de vecinii lor pentru a emite și a aplica legi pentru binele general.

 1. Contractele Options reprezintă un acord între două părți, un vânzător și un cumpărător, prin care vânzătorul vinde cumpărătorului, în schimbul plății unei prime, dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra sau vinde un activ, în anumite condiții.
 2. are exercised - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
 3. În principiu, s-ar putea admite aplicarea dispoziţiilor privitoare la întreruperea prescripţiei şi în materia opţiunii succesorale.
 4. Stingerea dreptului de opţiune succesorală - Notar Public Bucuresti
 5. Tranzacționare semnale tranzacționare
 6. Indicator de strategie de tranzacționare

Dilution is a reduction in earnings per share or an increase in loss per share resulting from the assumption that convertible instruments are converted, that options or warrants are exercised, or that ordinary shares are issued upon the satisfaction of specified conditions. Diluarea este o reducere a rezultatului pe acțiune sau o creștere a pierderii pe acțiune rezultată în ipoteza că instrumentele convertibile sunt convertite, că opțiunile sau warrantele sunt exercitatesau că acțiunile ordinare sunt emise după îndeplinirea unor se exercită doar opțiuni href="http://depozituldefrumusete.ro/lucrai-la-domiciliu-com-flashback-708331.php">lucrați la domiciliu com flashback specificate.

The carrier stated that its office in Aruba is limited to se exercită doar opțiuni secretaries only and that the head office where the operational control of the flight operations and the continuing airworthiness are exercised is not located in Aruba. Transportatorul a afirmat că biroul său se exercită doar opțiuni Caut un loc de muncă de la casa varese este limitat la doar doi secretari și că sediul principal, unde se exercită controlul operațional al operațiunilor de zbor și menținerea navigabilității, nu este situat în Aruba.

In contrast, if share options are written by the entity, new shares are issued when those share options are exercised either actually issued or issued in substance, if shares previously repurchased and held in treasury are used. În schimb, dacă opțiunile pe acțiuni sunt emise de către entitate, sunt emise acțiuni noi când respectivele opțiuni pe acțiuni sunt exercitate fie emise efectiv, fie emise de formă, dacă sunt utilizate acțiuni răscumpărate anterior și deținute în trezorerie.

Exercise (options)

Until 16 June options included in contracts which were signed before 15 June shall not be subject to the pre-authorisation by the Agency referred to in Article 19, even if they are exercised after 15 June Până la 16 iunieopțiunile incluse în contractele care au fost semnate înainte de 15 iunie nu fac obiectul pre-autorizării de către agenție, menționată la articolul 19, chiar dacă acestea sunt exercitate după 15 iunie Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Condiţii de validitate şi caracterele juridice ale opţiunii succesorale.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Citițiși